E-mail:        dekring.hheide@gmail.com

Doelstelling

De doelstelling van De Kring is als volgt, zoals verwoord in de statuten van de stichting:

"De stichting heeft ten doel het daadwerkelijk bevorderen van de maatschappelijke deelname door de inwoners van de gemeente Woensdrecht met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, met name zij die niet of niet volledig aan het arbeidsproces deelnemen. Dat kan inhouden: het bevorderen van zelfontplooiing, maatschappelijke weerbaarheid en het gevoel van eigenwaarde bij deze groepen door de gelegenheid te geven één of meerdere dagdelen met ondersteuning van vrijwilligers op een zinvolle en aangename manier te besteden. Hiermee wordt ook het isolement waar veel mensen mee kampen mogelijk verkleind. De stichting heeft voorts ten doel al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords."

In minder officiële taal betekent dit, dat De Kring activeiten organiseert voor mensen  in de gemeente Woensdrecht en/of directe omgeving, die om wat voor reden dan ook niet deelnemen aan het arbeidsproces. Het is daarmee tegelijkertijd een sociale ontmoetingsplaats voor deze mensen, waarmee zij actief bij de maatschappij betrokken kunnen zijn en blijven. De activiteiten zijn laagdrempelig opgezet, zowel inhoudelijk als wat de kosten voor de deelnemers betreft. Zodoende is De Kring een plaats waar men zich thuis kan voelen en gestimuleerd weet.